• Binnen 5 werkdagen online!
  • Gemakkelijk zelf beheren
  • Inclusief domeinnaam, hosting en e-mail
Hulp nodig? support@fwebs.nl

Voorwaarden en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Mag ik wijzigingen doorgeven voor de lancering van mijn website?
Wij zorgen na het volledig invullen van het aanvraagformulier dat we jouw website zo ver mogelijk voorbereiden met de aangeleverde informatie. Er is een verbeterronde ingebegepen in ons totaalpakket.

Leveren jullie ook maatwerk?
Heb je specifieke mensen die niet vallen binnen ons standaardpakket? Dan kunnen wij zeker maatwerk werkzaamheden uitvoeren. Deze kan je aanvragen door contact op te nemen via support@fwebs.nl ons uurtarief is € 85,00 excl. btw voor meerwerk.

Kan ik mijn website zelf beheren?
Je kan eigenlijk alles binnen je website zelf aanpassen door middel van de Elementor pagebuilder. Nieuwe teksten, foto’s en dergelijke plaats je in een handomdraai. Hiervoor heb je dus ons niet nodig.

Wat is de levertijd?
Wij garanderen dat je website en e-mailadres binnen 5 werkdagen operationeel is.

Hoe kan ik hulp krijgen wanneer mijn website gelanceerd is?
Vanwege ons scherpe pakketaanbod leveren wij ondersteuning uitsluitend per e-mail. Wanneer je een mail stuurt naar: support@fwebs.nl zal deze in behandeling genomen worden.

Zorgen jullie voor onderhoud en beveiliging?
In al onze pakketten is onderhoud van jouw WordPress website opgenomen. Wij zorgen wekelijks voor updates wanneer deze beschikbaar zijn en daarnaast maken wij dagelijks een backup van je website. Deze kunnen we tot 7 dagen geleden terugplaatsen.

Mag ik mijn website verhuizen na de contractperiode?
Wanneer je gekozen hebt voor het pakket Website kopen is het mogelijk na de contractperiode (12 maanden) te verhuizen naar een andere hostingprovider. Wanneer je eerder wilt verhuizen zullen wij een voorstel doen om het contract af te kopen.

Leverings- en incasso voorwaarden – per 1 november 2020

Plaatsen van een bestelling
Wanneer je een bestelling plaatst via ons aanvraagformulier ga je een betalingsverplichting aan.

Incasso
Wanneer je ons aanvraagformulier invult ga je akkoord met het automatisch incasseren van het abonnementsgeld. Wanneer wij het bedrag niet kunnen afschrijven zullen we je vragen het bedrag alsnog te voldoen middels een bankoverschrijving. Wanneer een betaling 30 dagen uitblijft na de factuurdatum is FWebs gerechtigd de website en bijbehorende mailaccount te blokkeren tot er voldaan is aan de betalingsverplichting.

Duur overeenkomst en opzegtermijn
De overeenkomst wordt aangegaan voor ten minste 12 maanden. Na deze periode is de overeenkomst per maand opzegbaar voor de eerste dag van de daarop volgende maand. De opzegtermijn is 1 maand.

Inhoud website
FWebs is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie op de website van de wederpartij. FWebs heeft het recht de website op non-actief te zetten of te verwijderen wanneer de inhoud:

– In strijd is met de wetgeving;
– Een gewelddadig karakter heeft of oproept tot geweld;
– Discriminerend is naar ras, geslacht, politieke voorkeur, gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
– Illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst.

FWebs is nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat. Tenzij FWebs op de hoogte was van deze inhoud.

Uitvoeringstermijn
De werkzaamheden zullen door FWebs worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn. Indien FWebs gegevens of instructies nodig heeft vanuit de opdrachtgever. die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de overeenkomst, vangt de uitvoertermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan FWebs heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de uitvoertermijn stelt opdrachtgever FWebs schriftelijk in gebreke, waarbij alsnog een redelijke termijn geboden moet worden om alsnog uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst.

Incassokosten
Wanneer FWebs over moet gaan tot het incasseren van de overeengekomen maandelijkse abonnementskosten via een incassobureau komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Overmacht
Wanneer een tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst niet aan partijen kan worden toegerekend is er sprake van overmacht. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, oorlog, mobilisatie, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen.

Garanties
FWebs garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik van diensten binnen
Nederland. De garantie geldt voor een periode van 4 maanden. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, of het gevolg is van veranderingen die de klant of een derden heeft aangebracht aan de door FWebs geleverde werken.

Interlectueel eigendom
FWebs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. En behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Klachtenregeling
Wanneer opdrachtgever een klacht heeft omtrent het door FWebs geleverde product. Dient deze per mail ingediend te worden. De opdrachtgever dient deze klacht kenbaar te maken binnen 2 maanden. FWebs zal alle klachten vertrouwelijk behandelen. FWebs streeft er naar binnen 14 dagen werkdagen tot een oplossing te komen met de opdrachtgever.